National meeting about advanced molecular cancer diagnostics

Oncologist and pathologist from all the University Hospitals in Norway recently gather at the Norwegian Radium Hospital to discuss implementation of personalized medicine in cancer treatment.

The meeting was organized by the Division of Cancer Medicine at OUS to highlight the needs and challenges related to the advanced molecular diagnostics needed for implementation of personalized medicine in both clinic practice and clinical trials.

 

Nasjonalt møte om avansert molekylær kreftdiagnostikk og implementering av presisjonsmedisin i kreft.

Onsdag 22. januar samles landets ledende kreftleger og patologer for å diskutere progresjonen i de pågående prosessene for implementering av persontilpasset medisin. Møtet blir arrangert som en oppfølging av dialogen som ble startet før sommeren med et tilsvarende nasjonalt møte innen presisjonsmedisin.

Prosessene er i gang satt som et ledd i OUS Kreftsenters satsing på persontilpasset medisin. Alle de store kreftsentrene vil legge frem sine pågående prosesser Over 80 ledende kreftleger og patologer fra alle universitetssykehusene er invitert til møtet. I tillegg vil representanter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet delta.

På møtet vil vi informere om satsningen på ny infrastruktur for avansert molekylær kreftdiagnostikk med mål om å bygge opp nasjonale enheter som vil kunne fasilitere implementering av presisjons-medisin i klinisk praksis og til kliniske studier. Vi vil også diskutere konkrete forslag for hvordan implementering av presisjonsmedisin innen kreft vil kunne organiseres i Norge som en nasjonal studie og hvordan et norsk initiativ kan knyttes opp mot pågående prosjekter i Europa. For å utnytte potensialet som ligger i en satsing på presisjonsmedisin vil vi også kartlegge mulighetsrommet som dette gir for forskning og hvordan vi kan sikre samhandling mellom klinisk implementering og forskningsmiljøene.

Møtet blir arrangert fordi det er behov for nasjonal samhandling slik at vi sikrer optimal ressursbruk og oppgavefordeling mellom de ulike sykehusene og faggruppene. Videre er diskusjon og erfaringsutveksling viktig for å utnytte synergieffektene i offentlig-privat samarbeid innen diagnostikk, behandling og forskning.

Program

10:30 - 11:00 Kaffe og summing

11:00 - 11:05 Velkommen, Sigbjørn Smeland og Andreas Matussek, OUS-CCC

11:05 - 11:25 Innføring av presisjonsmedisin innen kreftfeltet – Status: Bjørn Tore Gjertsen, HUS, Jon Amund Kyte, OUS

11:25 - 11:40 Pågående nasjonale prosesser innen persontilpasset medisin – Status og orientering, Jan Frich, HSØ

11:40 - 12:30 Avansert molekylær kreftdiagnostikk ved regionsykehusene i Norge – Status

Bodil Bjerkhagen, OUS, Gunnar Mellgren, HUS, Mari Jebens, St. Olav, Thomas Berg, UNN

12:30 - 13:15 Lunsj

13:15 - 14:15 Forslag på nasjonal organisering av kliniske studier innen presisjonsmedisin

 • Bakgrunn og strategisk utvikling, Kjetil Taskén, OUS
 • Erfaringer fra nasjonalt tumor board i DRUP-studien, Åsmund Flobak, St. Olav
 • Studieorganisering og logistikk, Valg av indikasjoner og innfasing/opptrapping, Åslaug Helland, OUS
 • Diskusjon plenum, Christian Kersten, SSK & Anne Ree, Ahus
 • Oppsummering med enighet om sentrale punkter

14:15 - 14:45 Studie-relatert analyse for utprøvende medisinsk kreftbehandling v/Hege Russnes, OUS og Randi Hovland, HUS

 • Leveranse til kliniske studier
 • Status og formål
 • Organisering
 • Oppsummering med enighet om sentrale punkter.

14:45 - 15:00 Kaffe og frukt; beinstrekk

15:00 - 15:40 Diagnostikk og translasjonell forskning i presisjonsmedisin

 • Diagnostikk i studiene, Hege Russnes, OUS
 • Forskning som integrert del av studiedesignet, Kjetil Taskén, OUS og Per Eystein Lønning, HUS
 • Introduksjon til strategier for tumor-spesifikke kohorter, Bjørn Henning Grønberg, St. Olav, Anders Dahm, Ahus
 • Oppsummering med enighet om sentrale punkter

15:40 - 16:00 Datahåndtering i studien og integrering mot Kreftregisteret

Eivind Hovig, OUS/UiO, Espen Enerly, KRG                  

- Dataforvaltning som en del av presisjonsmedisin og langtidsoppfølging

16:00 - 17:00 Nasjonal arbeidsdeling og veien videre v/Halfdan Sørbye, HUS, Per Magnus Mæhle, Kjetil Taskén mfl

Download program in Word format

 
Page visits: 4274