Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

18.04.2019– Tar antibiotika-forskrivning på alvor

KRY Norge oppgir at selskapet overvåker egen forskrivningspraksis, og at antibiotika blir skrevet ut i fem prosent av konsultasjonene.

18.04.2019Tror video-optimismen roer seg

Legeleder mener at videokonsultasjoner ikke egner seg til forskrivning av antibiotika.

18.04.2019Studie: Barn fikk oftere antibiotika hos nettleger

En ny amerikansk studie viser at barn med luftveisinfeksjon fikk oftere antibiotika hos nettleger enn ved fysisk møte med lege.

17.04.2019Oppfordrer arbeidsgivere til å gi frivillige fri fra jobb

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ber arbeidsgivere være imøtekommende overfor medarbeidere som jobber frivillig med redningsoppdrag.

17.04.2019Norge, Danmark og Island klar med første felles kjøp av legemidler

Innkjøpsorganisasjonene i de tre landene gjør sin første felles anskaffelse.

17.04.2019– Noen pasienter bør ikke intuberes før de kommer på sykehus

Anestesilege Espen Fevang har forsket på behovet for å hjelpe pasienter med å puste før de kommer til sykehuset. Han tror legene bør være strengere når de vurderer hvilke pasienter som skal intuberes.

16.04.2019Studie: Lavere risiko for nyresvikt med blodsukker-senkende medisin

Nye forskningsfunn kan føre til at pasienter med type 2-diabetes og kronisk nyresykdom får et bedre behandlingstilbud, mener professor og overlege Kåre Birkeland.

16.04.2019Får spesialisering i MR

Norsk Radiografforbund oppretter en ny spesialistgodkjenning innen MR.

16.04.2019Mener ozonvann er like bra som håndsprit

En ny studie sammenligner bruk av alkoholbasert desinfeksjon med vann tilsatt ozongass. Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å vurdere å endre dagens anbefalinger.

15.04.2019Regelendring for legevikarer ute på høring

Helseminister Bent Høie vil sikre at kommunene kan få på plass fastlegevikarer til sommeren og har gitt en kort høringsfrist. Forslaget innebærer også å justere fraværsreglene for leger i spesialisering.

15.04.2019Får lov å sende røntgenbilder fra egen telefon

Det er lov for helsepersonell å bruke egen telefon for å innhente råd fra kollegaer i akutte situasjoner innen dagens regelverk, slår Helse- og omsorgsdepartementet fast. Samtidig pågår en vurdering av behov for endringer av regelverket knyttet til informasjonshåndtering.

15.04.2019Sykehuskritiker vil bli ny leder

Anestesilege Anne-Karin Rime vil bli overlegenes nye leder. Hennes hjertesak er at nye sykehus må bygges store nok.

15.04.2019Gir seg etter ti år som overlegenes leder

Jon Helle mener det er «litt primitivt» å snakke om penger og er mest stolt av å ha snakket opp lokalsykehusene. Nå gir han seg som leder for overlegene.

12.04.2019Bjørn-Inge Larsen skal lede WHO-delegasjon

Etter at helsedirektøren i en årrekke har ledet den norske delegasjonen til Verdens helseforsamling i Genéve, tar departementet nå hele styringen selv og gir rollen til departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet.

12.04.2019BMJ: Ni av ti abortinngrep gjøres før uke tolv i høyinntektsland

Studien viser at medisinske aborter nå står for over halvparten av avsluttede fødsler i de fleste av høyinntektslandene.

12.04.2019Blir nye direktører ved OUS

Hilde Myhren blir direktør for medisin og helsefag.  Sølvi Andersen får jobben som direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling ved Oslo universitetssykehus.

11.04.2019Svarer Frp om sykehusutbyggingen i Oslo

Frps strtingsgruppe har avkrevd svar fra helseministeren om en rekke spørsmål om ny sykehusstruktur i Oslo, inkludert spørsmål om tomt og ansattes medvirkning.

11.04.2019Sp med nytt forslag om å avvikle helseforetaksmodellen

Senterpartiet vil ta sykehusene tilbake til «folkevalgt styring og offentlig forvaltning».

11.04.2019Trafikk-forurensning fører til fire millioner astmabarn hvert år

Ett av ti tilfeller av astma blant barn globalt skyldes forurensning fra trafikk. Det viser en ny studie fra 194 land.  

10.04.2019Avdekket omfattende svikt i multidose-tilsyn

Statens legemiddelverk har avdekket alvorlige feil hos leverandøren av multidosepakkede legemidler til pasienter i 72 kommuner. 

10.04.2019Blodfortynnende kan gi falske positive screeningsvar

Personer som bruker de blodfortynnende medisinene DOAK ser ut til å ha økt risiko for falske positive prøver ved tarmscreening. Det viser en ny norsk undersøkelse.  

10.04.2019Norsk studie: Legemiddel hadde ikke effekt på ME

En fase 3-studie som nå er publisert i Annals of Internal Medicine, konkluderer med at legemidlet rituximab ikke hadde noen effekt på ME.

09.04.2019– Saken er ikke avsluttet fra vår side

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen stemte i dag ned et forslag om å utrede Ullevål-tomten. Men komiteen er bekymret over sykehusplanene, sier saksordfører Carl-Erik Grimstad.

09.04.2019Forslag om å utrede Ullevål stemt ned

Helse- og omsorgskomiteen avgir i dag sin innstilling til Stortinget om forslaget om å utrede Ullevål-tomten og prioritere rask bygging av Aker sykehus. Flertallet råder ikke Stortinget til å gå for forslaget.

09.04.2019Foreslår å skrote sukkeravgiften

Regjeringsutvalg med rapport om sukkeravgiften: Foreslår å fjerne den, til fordel for en helsebegrunnet avgift.

09.04.2019Står fast ved regel om stedlig ledelse

– Kravet om stedlig ledelse er ikke til hinder for bruk av tverrgående klinikker.

08.04.2019Alt for Ullevål

Den alternative rapporten for utbygging av OUS – eller Parksykehuset Ullevål – er på mange måter et imponerende stykke arbeid på kort tid. Men den reiser like mange spørsmål som den gir svar.

08.04.2019– Skal studere rapporten grundig

Fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst oppgir at RHF-et vil studere den nye rapporten om sykehusutbygging i Oslo grundig. Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper helsepolitikerne merker seg rapporten.

08.04.2019Arbeidsgruppe skal løse konflikt om medisin-regning

Helseministeren nedsetter en arbeidsgruppe for å løse konflikten mellom sykehus og industri, etter forslag fra Legemiddelindustrien (LMI).

08.04.2019Ny rapport: Lager «Parksykehuset Ullevål» – legger ned Rikshospitalet

Mandag inviterer Oslo legeforening til fremlegging av en alternativ rapport om sykehusstrukturen i Oslo som forslår å beholde Ullevål sykehus og på sikt legge ned Rikshospitalet.

07.04.2019Fylkeslegen var misfornøyd med to svar-ba OUS om oppklaring

Oslo universitetssykehus har gitt fylkeslegen to motstridende forklaringer på hva som skjedde da en pasient fikk hjerteinfarkt etter at PCI-behandlingen han ventet på, ble utsatt. OUS mener det var riktig å sende svarene fra begge klinikkene.

05.04.2019Sterk melding – usikker effekt

Helsenæringsmeldingen gir en god virkelighetsbeskrivelse og foreslår relevante tiltak. På hjemmebane er utfordringene mange. Internasjonalt er konkurransen tøff. Norsk helsetjeneste kan ikke lenger være seg selv nok.

05.04.2019– Vi må sikre de norske produksjonsbedriftene

– Det er veldig mye fokus på innovasjon og oppstartsselskaper, men de glemmer den store industrien som driver det meste av eksporteinntektene, og det er legemiddelindustrien.

05.04.2019– Selv om vi er i en tequilabar, er dette ingen fest

Ap mener at Folkehelsemeldingen er blottet for konkrete løfter og tiltak.

05.04.2019Lanserte ensomhetsstrategi

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp)  la fredag frem stortingsmelding om folkehelsepolitikken.

05.04.2019Mener tjenesteinnovasjon har liten oppmerksomhet

Apotekforeningens direktør for næringspolitikk mener helsenæringsmeldingen har stort fokus på produktinnovasjon, men for lite fokus på tjenesteinnovasjon.

05.04.2019– Mye å glede seg over i denne meldingen

– Det er veldig bra at regjeringen allerede har tatt initiativ til et oppfølgingsmøte til høsten, sier Roches direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon. 

05.04.2019– Viser at helse er en investering, ikke en kostnad

Veronika Barrabés, styreleder i LMI og Country Manager i Novartis Norge, mener at Helsenæringsmeldingen er en milepæl.

05.04.2019– Alt vi bruker i sykehus er teknologi

Se hva lege og leder Erik Fosse ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet, mener om den nye Helsenæringsmeldingen.

05.04.2019– Dette er bare begynnelsen

Torbjørn Røe Isaksen får reaksjoner fra direktøren for Folkehelseinstituttet og visedekan ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultetet ved UiO på Helsenæringsmeldingen.

05.04.2019– Vi må åpne for mer samarbeid

– Det er summen av gode tiltak i stortingsmeldingen som skal trekke i rett retning, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han la frem Helsenæringsmeldingen.

05.04.2019LMI er positiv til Helsenæringsmeldingen

LMI-direktør Karita Bekkemellem er positiv og forventer at regjeringen følger opp de gode intensjonene med faktisk handling.

05.04.2019Vil ha næringslivet inn i sykehusene

Det offentlige Helse-Norge må endre kultur og åpne døren for private aktører hvis helsenæringen skal blomstre og pasientene få ny, innovativ og kunnskapsbasert behandling fremover. Samarbeidet mellom næringen og helsetjenesten må styrkes.

04.04.2019– Må ha dynamisk prioritering av persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin gir nye prioriteringsutfordringer, og helseminister Bent Høie (H) mener man må være «dynamiske nok» for å håndtere disse.

04.04.2019Oppfordrer leger til å ta opp senskader

Spesialrådgiver Heidi Skaara Brorson i Kreftforeningen mener at leger bør snakke med pasientene om senskader.

04.04.2019– Altfor få aktuelle studier for pasienter i Norge

Ekspertpanelets leder Halfdan Sørbye er bekymret over det lave antallet studier som er tilgjengelige for norske pasienter.

04.04.2019Se Kreftkonferansen live

Dagens Medisin sender live fra DM Arena Kreftkonferansen på Forskningsbygget ved Radiumhospitalet.

04.04.2019– Vil begrunne medisinavgjørelser mer presist

Leder Stig Slørdahl i Beslutningsforum vil forbedre begrunnelsene for avgjørelsene de tar.

04.04.2019Kritiske til manglende konklusjon og mer hemmelighold

Både LMI og Kreftforeningen er kritiske til hemmeligholdet av Legemiddelverkets (SLV) konklusjoner om kostnadseffektivitet.

04.04.2019Beslutningsforum støttet SLV i 31 av 34 saker

Beslutningsforums avgjørelser om kreftlegemidler sammenfaller med Legemiddelverkets konklusjoner om kostnadseffektivitet i de aller fleste sakene.

 
Page visits: 2117