ECT kvalitets- og forskningsregister

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er en behandlingsmetode for psykiske lidelser hvor man sender en kontrollert mengde elektrisitet til en del av hjernen. ECT brukes særlig hvis en pasient har moderat til alvorlig depresjon og andre behandlingsformer ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Mekanismene bak effekten av ECT er ikke helt forstått, men man tror virkningen kan knyttes til økningen i hjerneaktivitet og igangsetting av ulike hjerneprosesser som skjer under behandlingen. Det eksisterer mange myter om ECT som gjør at flere oppfatter metoden som skremmende og tabubelagt. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om ECT, både hos de som bruker behandlingsmetoden og den generelle befolkningen.
 
 
Alderspsykiatrisk seksjon deltar i et kombinert kvalitets- og forskningsregister opprettet av Akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, hvor vi systematisk samler inn ulike opplysninger om pasienter som mottar ECT i en elektronisk database (eReg). Data som registreres innbefatter rutinemessige opplysninger (utførelse av behandling, effekt og bivirkninger) og opplysninger om pasientenes opplevelser av behandlingen. Alle disse opplysningene er nyttige for fremtidig forskning på ECT, og for å kunne forbedre behandling, oppfølging av pasienter og oversikten over arbeidet som gjøres ved seksjonen.
 
Pasienter ved Alderspsykiatrisk seksjon som blir behandlet med ECT vil få forespørsel om å delta i forskningsregisteret, slik at opplysninger om dem kan brukes i forskning og publikasjoner. I tillegg vil data basert på deltakerne brukes i sammenstilling med andre ECT-enheter eller nasjonale registre som Norsk pasientregister (NPR), KUHR-databasen, Resept-, Fødsels- og Dødsårsaksregisteret, Trygderegisteret og registre i NAV. Deltakelse er frivillig og bekreftes gjennom skriftlig samtykke. All data om pasientene avidentifiseres, som vil si at direkte identifiserbare opplysninger (f.eks. navn eller telefonnummer) erstattes med en kode, og oppbevares separat fra indirekte identifiserbare opplysninger (f.eks. helseforhold). Hvis data inngår i publisering skal de indirekte opplysningene heller ikke sammensettes på måter som kan identifisere pasientene. Data fra Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk avdeling oppbevares adskilt fra hverandre i databasen.
 
Page visits: 251