Forskningsutvalget i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Mandat for forskningsutvalget i Klinikk psykisk helse og avhengighet
(revidert 24.06.15)


1. Formål
Forskningsutvalget er et rådgivende organ for klinikkleder i forskningsstrategiske spørsmål. Arbeidet skal
bygge på foreliggende mål og strategi for Oslo universitetssykehus.


2. Rapportering
Utvalget gir primært råd til klinikkleder. Saker som berører andre klinikker, direktør forskning og utvikling
eller andre sentrale partnere, som Universitetet i Oslo, samarbeidende høyskoler, andre utvalg etc., bringes
videre gjennom klinikkleder eller klinikkens forskningsleder.


3. Oppgaver
Sentrale funksjoner for klinikkens forskningsutvalg er:

 1. å være pådriver for å fremme og koordinere forskning, utvikling og innovasjon i alle miljøer ved klinikken
 2. å gi råd i forskningspolitiske saker som forelegges utvalget, inkludert saker hvor forskere utenfor OUS
  ønsker tilgang til klinikkens pasientmateriale
 3. å gi råd om hensiktsmessig organisering og arealfordeling av den forskning som foregår i klinikken,
  uavhengig av finansieringskilde og arbeidsgiveransvar.
 4. å gi råd om utvikling og oppfølging av klinikkens forskningsstrategi, som ledd i helseforetakets totale
  strategiarbeid, herunder utarbeide handlingsplaner for å nå målene i strategien
 5. å bidra til at forskning, utvikling og innovasjon ved klinikken er av høy nasjonal og internasjonal kvalitet og
  god etisk standard,
 6. å innstille til fordeling av midler1 som stilles til disposisjon fra klinikkleder (besluttes og tildeles gjennom
  linjen).
 7. å legge til rette for internasjonalt samarbeid og nasjonalt samarbeid med andre helseforetak, universiteter
  og høyskoler og andre relevante samarbeidspartnere
 8. ansvar for å lage presentasjon av klinikkens forskningsaktivitet i forbindelse med evalueringer etc


4. Sammensetning, ledelse og funksjonstid

 1. Ledelse:
  Klinikkleder oppnevner utvalget. Utvalget ledes av klinikkens forskningsleder.
 2. Sammensetning:
  - Det skal tilstrebes tverrfaglig representasjon og at flest mulig av klinikkens fagområder er
  representert, slik at bredden i forskningsvirksomheten reflekteres
  - Det skal tilstrebes en balansert sammensetning med hensyn til kjønn.
  - Det skal vektlegges at utvalget har høy samlet forskningskompetanse, med personer som er
  forskningsaktive p.t.
  - Det skal sikres noe spredning ift hvor man karrieremessig er i forskningsløpet
  (stipendiat/post.dok/seniorforsker/professor).
 3. Funksjonstid:
  Forskningsutvalget har en funksjonstid på 2 år, med mulighet for flere ytterligere, påfølgende perioder. For å
  sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmer skiftes ut samtidig.


5. Arbeidsmåte
Utvalget utarbeider selv rutiner for hensiktsmessig arbeidsmåte, herunder etablering av arbeidsutvalg og
rutiner for innmelding av saker og distribusjon av referater.