Nyheter

Innspill til ny handlingsplan AKU Handlingsplan for forskning i Akuttklinikken

Hei,
Gjeldende handlingsplan skal revideres og ny vedtas i løpet av høsten. Vedlagt finner dere Utkast til 'Handlingsplan for forskning i Akuttklinikken'. Leiv Arne ønsker innspill fra alle forskningsgruppene.
Her har vi muligheten til å øke trykket på det vi mener skal prioriteres,- for eksempel øke tilgjengeligheten for forskningsassistenter, benytte registre til utfallsregistrering og fristille medarbeidere for søknadsarbeid / eller forskning. Jeg foreslår at dere kommer med innspill på mail internt i gruppen, og sender de til meg innen 26.oktober. Deretter innkaller jeg til et kort oppsummeringsmøte for de som interessert og der jeg inviterer Leif Arne som får med seg våre innspill videre derfra.

Handlingsplanen er et word-dokument med track changes som dere har fått på mail, og kan sees på som et arbeidsdokument der alle kan skrive inn endringsforslag. Dokumentet sirkulerer samtidig hos avdelingsledere.
Leif Arne har fjernet noe og satt inn noen nye punkter. Noen mål er endret og det kan være uklart hvorfor han har foreslått endringene. Han kommer gjerne til forskningsgruppene for å snakke om dette.


Beste hilsen
Hilde

 

Informasjon om å søke midler for generelle forskningsbiobanker

 

Utlysning av sentrale forskningsmidler for 2021-2022 til generelle forskningsbiobanker – 2-årig tildeling

 
 

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale forskningsmidler for 2021/2022. 4 millioner kroner per år er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 10. november. 

Rammer og frister

Total ramme: 4 mill. kroner pr år.

Søknadsbeløp pr biobank: fra 50.000 opptil maksimalt 1 mill. kroner pr år.

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 10. november 2020.

Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Biobank – og registerutvalget ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no, med frist 17. november 2020.

Formål

Biobank- og registerutvalget ved OUS ønsker å bidra til modernisering og samling av infrastruktur for sykehusets biobanker. I 2021 og 2022 vil derfor stimuleringsmidlene til infrastrukturtiltak eller etableringstiltak KUN deles ut til generelle (også kalt tematiske eller prospektive) forskningsbiobanker, forankret på OUS. Men, det vil også være mulig å søke om midler til import av allerede innsamlede prøver inn i sporingsløsningen eBiobank for alle typer forskningsbiobanker. Ta kontakt med eBiobank systemrådgiver før søknad sendes for å få et prisestimat. Send mail til eBiobank@ous-hf.no.

Midlene må brukes innen utgangen av hvert enkelt år (2021/2022) og er ikke overførbare.

En generell forskningsbiobank består av biologisk materiale som er samlet/samles inn uten krav om å tilhøre ett konkret forskningsprosjekt. Det betyr enten at det endelige forskningsformålet eller analysene ennå ikke er bestemt, og/eller at materialet tenkes brukt til flere forskningsprosjekter i OUS (jf. eHåndbok dok. 806 Biobank ‐ Opprettelse og organisering av generell forskningsbiobank).

 

Søknad om sentrale forskningsmidler for 2021/2022 til forskningsbiobank

Økonomiske betingelser

Tildelingen vil gjelde for to år (2021-2022). Totalsummen til utdeling pr år er 4 mill. kroner. Målsettingen er å bidra til etablering og/eller videreutvikling av storskala forskningsbiobanker. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover to år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer /utstyrsanskaffelser /ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).

Midlene er begrenset oppad til kroner 1 mill. kroner pr år pr innvilget søknad (dvs. totalt 2 mill. kroner). Fremtidige planer for finansiering av drift av biobanken må beskrives.

 

Kontaktpersoner

For spørsmål : Turid Eide, Avdeling for biobank- og registerstøtte, Forskningsstøtte, OSS

www.oslo-universitetssykehus.no

 

Leiv Arne tilbake i stillingen som forskningsleder

Videresender hilsen fra Leiv Arne:

Jeg er tilbake i forskningslederjobben etter en fin periode med forskningstermin/permisjon. Takk til Tor Inge Tønnessen som vikarierte i denne perioden som på mange måter ble annerledes for alle.

 

Tar kontakt for å be dere om en tjeneste som har med manglende eller unøyaktig adressering å gjøre.

 

Vi er avhengige av at artikler og doktorgrader gir uttelling for våre arbeidsgivere, ikke bare for de involverte personene. Dette sikrer vi blant annet gjennom korrekt adressering av publikasjonene. Selvsagt, kanskje, men jeg oppdager med ujevne mellomrom at vi ikke har god nok praksis. Hyppig forekommende feil er at det er feil navn på avdeling eller klinikk eller at det kun står avdeling eller kun klinikk. Den avdeling som finansierer forskningen (med interne eller eksterne midler) skal krediteres. PhD-stipendiater som er ansatt i avdeling for forskning of utvikling skal for eksempel ha følgende adresser:

 

Dep of Research & Development, Division of Emergencies and Critical Care, Oslo University Hospital

 

AND

Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

 

UiO-adressen mangler dessverre hos enkelte PhD-kandidater. Dekanus ved det medisinske fakultet har uttalt at doktorgrader kan bli avvist hvis ikke UiO er adressert i alle artikler som inngår i graden. Jeg kjenner pt ingen eksempler på at noen har fått underkjent sin grad på dette grunnlaget, men jeg ville i alle fall ikke tatt sjansen.

 

For øvrig minner jeg om at Universitetsbiblioteket har inngått avtale med en rekke forlag om rabatt eller fritak fra avgift ved open access publisering (https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/open-access/avtaler-og-rabatter/index.html).

Enkeltforskere som har open access kostnader kan i tillegg avtale refusjon via avdeling FoU. Forutsetningen er at dette er etablerte tidsskrifter med mulighet for open access (hybrid-tidsskrfter) eller er på listen over godkjent open access tidsskrifter (doaj.org).

 

 

 

Med vennlig hilsen

Leiv Arne Rosseland

Forskningsleder/Professor

Akuttklinikken og Prehospital klinikk

mob: 922 04 274

lrossela@ous-hf.no

 

Høstseminar?

Hei,

 

jeg håper sommeren er vel overstått og at høsten ser overkommelig ut for alle.

 

Tiden er inne for å planlegge et høstseminar, - kanskje noe lignende det vi arrangerte i fjor høst. Jeg foreslo før sommeren at vi kunne ha som tema Covid-19, men jeg tar gjerne i mot andre forslag.

For å få til dette så kommer jeg med følgende oppfordring: 

Kan de som  vil være med å sette sammen til et ettermiddagsseminar i oktober ta kontakt med meg så raskt som mulig? Det vil si før 1.september.

Beste hilsen

Hilde

Sommerhilsen

Kjære forskningsgruppemedlemmer

Første runde med Covid-19 er over for våre intensivavdelinger. Om, - eller når vi får en ny bølge, og hvordan den eventuelt vil arte seg er uvisst for oss alle.

Konsekvensene av pandemien vil uansett påvirke sommeren, og det er vanskelig å se for seg at vi ikke får noen Covid-19 pasienter med behov for isolering på intensiv.

Økt arbeidsmengde på alle fronter har påvirket min kapasitet som forskningsgruppeleder dette halvåret. På et tidspunkt økte stillingsprosenten ved begge stillingene voldsomt. Min andre stilling (ved UiO) har vært spesielt krevende dette halvåret, og denne våren ser det ut til at kampen om å tilby masterutdanning ved avdeling for sykepleievitenskap er tapt. Vi har nå 4 års utfasing med studenter foran oss. Etter min mening er dette svært alvorlig og tragisk at Norges største universitet ikke ønsker sykepleie som en del av sin virksomhet.

Jeg satser på økt aktivitet i forskningsgruppen til høsten og gjerne i form av et miniseminar med behandling av COVID-19 pasienter på intensiv som tema, inkludert våre erfaringer så langt. Innspill taes imot med stor takk.

Utlysning av resterende stimuleringsmidler

Hei

Her kommer årets utlysning av resterende stimuleringsmidler. Potten er på ca 250.000 for kun AKU. Disse midlene skal brukes til tiltak som understøtter klinikkens handlingsplan for forskning: (på intranett: http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/Content/1695576/HP%20Forskning%202019-2020AKU%20endelig.pdf
 
Hver forskningsgruppe skal ha en intern saksbehandling, så send søknaden til meg innen onsdag førstkommende den onsdag 27. mai.
 
Midlene må brukes ila. 2020, så alle rådes til å legge planen for bruk snarest mulig .
PS: Midlene kan ikke brukes til investering i utstyr!
 
God helg! 
 
Hilsen
Hilde

 

General information, grants, education INFORMATION

Hei,

og vel overstått sommer så langt håper jeg. 

Vi minner om intensivseminar den 22.oktober fra kl.14.00-18.00 der vår forskningsgruppe står som arrangør. Avhengig av økonomi og organisering blir det enten Rikshospitalets grønne auditoriet eller Soria Moria der høstmøtet skal foregå.

Programmet begynner å falle på plass, men vi tar fortsatt gjerne i mot innspill fra dere. Her er noen smakebiter;

Hva foregår av klinisk forskning i norske intensivavdelinger ? Oppsummering fra hver av de regionale helseforetakene

Tolkningsutfordringer i klinisk intensivmedisin. Endepunkt      v/ Professor Kjetil Sunde, OUS

Kliniske studier og samarbeid med industrien                        v/ Professor Tor Inge Tønnesen, OUS

Registerstudier. Registre nå også i Norge?

Sett av ettermiddagen og del denne informasjonen!

 

Med vennlig hilsen

Hilde

 

 

 

Hei,

Møtet jeg har annonsert med Peder Utne og Tor Even Martinsen vedrørende den nye forskningsinstruksen er utsatt til over sommeren. Årsaken er at det gjenstår noen avklaringer som de vil ha på plass før de ulike avdelingene får en gjennomgang. Vi opprettholder møtetidspunktet:  tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje, men endrer tema.

I forbindelse med at vi har fått innvilget søknad på stimuleringsmidler som skal benyttes til å arrangere et intensivseminar den 22.oktober (i forbindlese med høstmøtet), så ønsker vi å diskutere programinnholdet litt åpent i vår forskningsgruppe. Fint om dere kan være med på møtet, eller komme med innspill via mail.

Elin, Torsten og jeg har diskutert noen temaer og eventuelle forelesere.

Program: temaforslag

  1. Status - hvilke utfordringer har vi - i Norge?
  2. Tolknings utfordringer i klinisk intensiv medisin? Endepunkt(?!! - mortalitet eks) 3. RCT eller observasjonsstudier?
  3. Etikk?
  4. Kliniske studier og industrifinansiering (etikk også) 6. Utvikling av ny teknologi i samarbeid med industri- hvordan? Etiske utfordringer?
  5. Hvordan prioritere studier i avd? Info til pårørende ?
  6. Registerstudier? Registre- nå også i Norge ??

 

Jeg inviterte gruppen til Tor Inge med på opprinnelig møte angående forskningsinstruksen , og opprettholder avtalen tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje. Vår forskningsgruppe vil være arrangør av seminaret, men Tor Inges gruppe ønsker å bidra ved behov.

 

God pinse

Mvh

Hilde

 

Hei, jeg har akkurat lagt lagt ut en mail, men kjører dobbelt med informasjon på web-side og mail en liten stund  før vi går over til å hovedsaklig bruke denne web-siden.

Vedlagt invitasjon til FU-møte 28/5 kl.14-16 i grønt auditorium RH. Tema: AI

 

Link til  påmelding til miniseminar om mixed model analyse for repeterte målinger ved Milada C Småstuen.

Onsdag 19.06 kl. 9.00 – 10.30

Sted:

Møterommet, 3. etg bygg 15, Ullevål sykehus (ved mange påmeldte finner vi større lokale)

 https://nettskjema.no/a/118867

Recommended reading:

Scientists rise up against statistical significance
Valentin Amrhein, Sander Greenland, Blake McShane and more than 800 signatories call for an end to hyped claims and the dismissal of possibly crucial effects.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-9