Prosjekter

Forskningsgruppen har hatt utfordringer med å etablere et felles prosjekt. Vi er organisert på ulike geografiske områder, og vi representerer ulike profesjoner. Høsten 2019 inviterte vi derfor landets intensivavdelinger til et seminar som kunne initiere et felles nasjonalt prosjekt med fokus på klinisk forskning i intensivavdeling. Ulike sentralsykehus fikk i oppgave å belyse hva som foregår av klinisk forskning i norske intensivavdelinger?  Dessverre har pandemien stoppet dette utgangspunktet for et samarbeidsprosjekt. Vi håper å ta fatt på arbeidet på et senere tidspunkt.

Ved Generell intensiv 1 og 2 ved RH gjennomfører vi nå et større kvalitetssikringsprosjekt med mål om å redusere skadelige effekter av sedasjon og analgesi noe man søker å oppnå ved å implementere ABCDEF-bundle hos oss. Intensivseksjonen ved Ullevål er invitert til å implementere samme prosjekt.

Tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon er sentralt for å oppnå effektiv bruk av ABCDEF-bundle. Ved Generell intensiv 1 og 2 erkjenner vi at vi har en utfordring spesielt når det gjelder 1) oversedering og utstrakt bruk av midazolam, 2) plan og mål for sedasjonsdybde og 3) opp- og nedtrapping av sedativa og analgetika. Dette innebærer en vesentlig endring av våre daglige rutiner knyttet til håndtering av smerte, agitasjon/sedasjon, delirium, immobilisering og søvnforstyrrelser Assessment, prevention, and management of pain; Vurdering, forebygging og håndtering av smerte Both spontaneous awakening trials and spontaneous breathing trials; Både spontan vekking- og puste forsøk Choice of sedation and analgesia; Valg av sedativa og analgetika Delirium assessment, prevention, and management; Vurdering, forebygging og håndtering av delirium Early mobility and exercise; Tidlig mobilisering og trening Family engagement and empowerment; Aktiv involvering av familie. 

Økt fokus og daglig evaluering av analgesi- og sedasjonsnivå skal utøves av behandlingsansvarlige i et tverrfaglig fellesskap der utgangspunktet er analgosedasjon,- først og fremst smertelindre og deretter titrere sedasjon etter individuelt behov. På sikt er planen å benytte implementeringsarbeidet til å etablere en god database for å utvikle en forskningsstudie med flere armer og ulike design der nettopp analgosedasjon og ABCDEF-bundle er sentral.

ABCDEF Bundle Prosjekt på tvers av profesjoner og enheter ved intensivavdelingene ved OUS

Analgosedasjonsprosjekt ved generell intensiv 1 og 2

16/11-2021 startet vi opp prosjektet som skal fokusere på analgosedasjon. Dette er en stor satsning som vil gå over tid, som vil involvere samtlige som jobber ved enhetene og som fordrer et sterkt og godt tverrfaglig samarbeid.

Hensikt: Gi riktigere, bedre og mer målrettet analgesi og sedasjon til pasientene. Per i dag sederes pasientene generelt for mye og vi har potensielt en stor behandlingsgevinst å hente dersom vi greier å styre dette bedre. Potensielt vil vi erfare kortere liggetid og tidligere mobilisering.

Andreas Barratt-Due og Hilde Wøien leder prosjektet. De andre medlemmene i prosjektgruppen er Camilla Finsand og Ann-Marie Storseen fra GI1, og Tone Rosen og Lisbeth Berland fra GI2. Luis Romundstad, Tor Aasmundstad, Søren Piscke, Jens Petter Bakkehaug og Jon Henrik Laake har deltatt i flere runder med planlegging underveis.

Generell intensiv og nevrointensiv på Ullevål er invitert inn i prosjektet.  Både på intensiv Ullevål og RH har fokus på analgosedasjon / lett sedasjon. Vi opplever det som en stor fordel å samarbeide videre med dette med tanke på å planlegge en felles studie på temaet etterhvert. Trine M Gundem, Theresa M Olasveengen og Hilde Sporsem representerer Ullevål i prosjektet. Felles deltagelse i SAnDMAN studien er ett tiltak vi allerede er i gang med.