Styringsgruppe

Styringsgruppen er ansvarshavende vedrørende funksjon og bruk av Den Norske Barnekreftbiobank og biobank i henhold til gjeldende regler.

  • Styringsgruppen møtes minst to ganger i året - eller hyppigere, hvis det er behov.
  • Styringsgruppen skal være tverrfaglig sammensatt, med personer som har nødvendig faglig og vitenskapelig kompetanse og erfaring. Alle involverte foretak/klinikker pluss en brukerrepresentasjon skal være representert.
  • Medlemmene sitter fortrinnsvis for to år om gangen (kan gjenvelges) og hvert foretak/klinikk/avdeling/brukerrepresentant har rett til å endre sin representasjon, men antallet skal være konstant. Alle involverte foretak/klinikker/avdelinger har en stemme.
  • Det åpnes for at en forskningssykepleier, dataansvarlig eller sekretær som er tilknyttet biobanken deltar i fagrådets møter uten at disse har stemmerett ved beslutninger.
  • Som hovedprinsipp skal det løses saker ved konsensus, ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Er under halvparten av medlemmene representert kan ikke beslutninger foretas.
  • Styringsgruppens rolle innebærer å tilrettelegge at biobankmaterialet blir brukt i forhold til retningslinjer, vitenskapelige redelighetsnormer og god vitenskapelig praksis.
  • Refereres og referatene skal være tilgjengelig for alle som arbeider med prosjektet, så snart de er godkjente av styringsgruppen.

Detaljerte oppgaver for styringsgruppen

a.) Forvaltning av bruk av biobanken og registeret
b.) Valg av leder og stedfortreder og eventuelt sekretær
c.) Strategiske beslutninger

Styringsgruppens sammensetning (2019-2021) er følgende:

Lars O. Baumbusch - Oslo Universitetssykehus

Monica Cheng Munthe-Kaas - Oslo Universitetssykehus

Jens Pahnke - Oslo Universitetssykehus

Dorota Malgorzata Wojcik - Haukeland Universitetssykehus

Hans Kristian Haugland - Haukeland Universitetssykehus

Bendik Lund - St. Olav Hospital

Ann-Helen Jamtøy - St. Olav Hospital

Trond Flægstad - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kristin Smistad Myrmæl  - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Roar Barmen-Fløisand - Brukerrepresentant Barnekreftforeningen

 

Fagråd:

Fagrådets hovedfunksjon er å ta initiativer til og beslutninger om hvordan det oppsamlede materiale skal utnyttes og sette veiledende føringer i forhold til ønskete forskningsstrategier og prosjekter. Dette innebærer at ethvert uttak av materiale fra biobankene til nye prosjekt skal godkjennes av fagrådet. Dette omfatter å bistå i utarbeidelse av spesifikke retningslinjer relevant for forvaltning og bruk av materiale i aktuelle biobank, vurdering av søknader om tilgang og bruk, og faglig anbefaling til ansvarshavende i tråd med gjeldende lovverk, styrende dokumenter for OUS og biobankens retningslinjer.

Fagrådet velger blant rådets medlemmer leder og stedfortreder for to år av gangen. Leder vil ha ansvar for utarbeidelse av retningslinjer for tilgang til og bruk av biobanken og at disse retningslinjene er i tråd med retningslinje ”Biobank – tilgang og bruk av humant biologisk materiale til forskningsprosjekter.” fra OUS.

Fagrådet skal sørge utarbeidelsen av en strategisk plan for bruk av innsamlet materiale og data, og for at drift og finansiering av biobanken er ivaretatt. Rådet forsikrer seg om at artikler basert på material fra biobanken oppfyller reglement for medforfatter spesifisert nedenfor.

Lederen har det overordnede ansvaret for at fagrådets oppgaver blir gjennomført. I samarbeid med stedfortreder har lederen også ansvaret for at det avholdes regelmessig møter i fagrådet. Der er oppgave å administrere mottaket av søknader om tildeling av forskningsmidler samt kontrollere at søknadene tilfredsstiller de formelle kravene. Leder og stedfortreders har ansvar for sikring av god møteledelse, møteplanlegging og møteprosesser.

Fagrådet møtes minst to ganger i året (eller hyppigere etter behov). Søknader sendes til rådets leder og det er ingen søknadsfrist. Såfremt prosjektet tilfredsstiller de formelle kravene, sendes søknaden videre til fagrådet for vurdering og innstilling. Vurdering og innstilling foretas av samlet fagråd såfremt dette er praktisk mulig. Fagrådet foretar det endelige vedtaket om tildeling med mest mulig konsens eller flertall. Godkjenning/avslag skal ta ikke lengre enn 3-6 måneder. Det åpnes for mulighet å sende en oppdatert søknad ved neste anledning. Avslag skal være skriftlig og inneholde en kort begrunnelse.

 

Fagrådets sammensetning (2020-2022) er følgende:

Klaus Beiske - Oslo Universitetssykehus

Bernt Due Tønnesen - Oslo Universitetssykehus

Lill Tove Busund Rasmussen - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Arja Harila-Saari - Akademiska sjukhuset Uppsala

 
Jan 6, 2020 Page visits: 1293