Projects

 • Postoperative fatigue etter operasjoner
  Inkluderer utarbeidelse og testing av kartleggingsverktøy, testing på inhalasjons- versus iv anestesi, definere kliniske cut-off verdider
 • Plexus brachialis optimalisering ved over ekstremitetskirurgi og skader
  Kartlegge betydning av timing og adjuvant medikasjon. Kartlegging av mikrosirkulasjon.
 • Ny model for propofol farmakokinetikk hos sterkt overvektige
  Klinisk materiale med stort antall plasma prøver og farmakokinetisk modellering med tanke på å utvikle en ny doseringsmodell hos sterkt overvektige
 • Ny algoritme for overvåking av nyopererte på sengepost (elektronisk skjema og trådløs overvåking) Utvikle nytt verktøy for rask kartlegging av pasientkvalitet og sikkerhet hod nyopererte på sengeposter. Herunder utvikle trådløs monitorering av vitale funksjoner
 • Ekspiratorisk måling av propofol i utåndingsluft, og korrelasjon til EEG, farmakologi og klinikk
  Utforske helt ny teknologi for kontinuerlig overvåking av propofol nivå i plasma via ekspiratorisk propofol måling. Sjekke ut samtidig modellert plasmakonsentrasjon, EEG karakteristika (nye algoritmer)  og klinisk effekt i en eksperimentell setting hos pasienter i generell anestesti.
 • Kvalitetssikring av dagkirurgiske pasienter etter utskrivelse
  Etablere register for oppfølging av dagkirurgi pasienter etter utskrivelse og bruke store datamengder til å identifisere problemområder knyttet til smerte, kvalme og tretthet (fatigue). I neste omgang prøve ut målrettede intervensjoner mot identifiserte risikopasienter
 • Postoperativ smertelindring med tapentadol
  Utprøving av analgetikum, tapentadol versus oksykodon. Herunder utvikle algoritmer for å identifisere pre-operativt hvilke pasienter som har økt risiko for postoperative smerter.
 • Hypotermi profylakse perioperativt
  Teste ut pre-varming, varmeteppe, temodress hos gynekologisk operasjonpasienter. I tilleg kartlegge forekomst av perioperativ hypotermi  ved keisersnitt, med tanke på fremtidige intervensjoner.
 • Smerte etter keisersnitt
  Kartlegge forekomst av smerte etter keisersnitt.
 • Langvarig smerte etter store traumer
  Kartlegge forekomst og risikofaktorer for smerte og kronisk smerte etter store traumer. Evt. designe intervensjoner og teste ut disse overfor høyrisko pasienter.
 • Erector spinae blokade perioperativt
  Teste ut erector spinae blokade ved forskjellige typer kirurgiske inngrep
 • Dagkirurgi og smertebehandling i Libanon og Gaza
  Oppfølging og kartlegging av suksess knyttet til oppstart prosjekter for dagkirurgi og smertebahendling i Libanon og Gaza.
 
Page visits: 750