Gjenstående midler for søknader til Helse Sør-Øst -  forskningsbasert innovasjon -  løpende frist mellom februar og november 2023

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. Tildelinger av regionale midler til forskningsbasert innovasjon vil derfor gjennomføres fortløpende gjennom utlysningsperioden.  ​https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/innovasjon/utlysning-av-midler-til-forskningsbasert-innovasjon

Merk følgende, og pass på å lese utlysningen nøye;

  • Søker må være eller ha vært prosjektleder for et forskningsprosjekt som tidligere har mottatt finansiering fra Helse Sør-Øst RHF og må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen, eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF på søknadstidspunktet.
  • Søkers hovedstilling må også være ved en institusjon i helseregionen.
  • Søker skal selv være prosjektleder for innovasjonsprosjektet. 
  • Søknaden fremmes gjennom søkerinstitusjonen og forankres i denne som for ordinære forskningsprosjekter.
  • Søknaden må knyttes til nye resultater og ideer oppnådd gjennom tidligere forskningsaktiviteter, dvs. at prosjektet ikke kan være avsluttet mer enn to år før søknadstidspunktet. 
  • Innovasjonsaktivitetene skal ha oppstart maks. tre måneder etter tildeling av innovasjonsmidlene.
  • Det kan søkes om inntil 500 000 kroner til forskningsbasert innovasjon for videreføring av resultater og ideer fra forskningsprosjekter. 

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning (eSøknad).   

Alle føringer for utlysningen ligger i vedlagte lenke og på nettsidene til HSØ, og spørsmål til utlysningen kan sendes på e-post til enhet for forskning og diagnostikk, Helse Sør-Øst RHF, med adresse: forskningsmidler@helse-sorost.no

 
Page visits: 249