NervOUS research group

Petter StrømmeGroup leader
Petter Strømme
Group leader

NervOUS I

Vi forsker på barnenevrologiske sykdommer.

Om gruppen

NervOUS 1 er en tverrfaglig sammensatt gruppe med prosjekter innen mange områder av nevropediatrien, og har som mål å stimulere til forskningsaktivitet innen vårt fag. 

Gruppen har i mange år forsket på genetiske årsaker til utviklingshemming og nevromuskulære sykdommer. Tilbud om behandling av spinal muskelatrofi (SMA) med Spinraza har inspirert til et nylig initiert doktorgradsprosjekt innen dette feltet. Et doktorgradsprosjekt knyttet til utredning og behandling av sjeldne nevrotransmittersykdommer har pågått i hele 2019. Vi har de senere årene sett en øket forekomst av nevroimmunologiske tilstander, og planlegger derfor i samarbeid med flere europeiske land studier innen dette feltet.

Forskningsgruppen er fra nyttår utvidet med forskere som i mange år har studert problemstillinger knyttet opp mot cerebral parese, og flere doktorgradsprosjekter innen smerter, bevegelighet og livskvalitet hos pasienter med cerebral parese er underveis.

Autisme og epilepsi er store viktige sykdomsgrupper innen barnenevrologien og det planlegges både et doktorgradsprosjekt om status epileptikus hos barn og en kartleggingsstudie som har til hensikt å se på årsaker til øket forekomst av autisme.  

Pågående studier:

 • Molekylær karakterisering av progressive encefalopatier hos barn
 • ImNuT-Nevrologisk utkomme hos for tidlig fødte barn behandlet med essensielle fettsyrer.
 • COREpABI (COgnitive REhabilitation pediatric Aquired Brain Injury)
 • Europeisk oppfølgingsstudie av barn med akutte slappe pareser assosiert med Enterovirus-D68
 • Registrering og oppfølging av barn og unge med Neuronal Ceroid Lipofuscinose i Norge
 • Duchenne muskel dystrofi i Norge, kartlegging av den norske Duchenne populasjonen
 • Behandling med Nusinersen ved spinal muskelatrofi (SMA); effekt, sikkerhet og biokjemiske markører som prediktor for effekt
 • Dystrofia Myotonica-1 (DM1). Sykdomsbyrde hos barn og unge, kognisjon og atferd
 • Multisenterstudie for å evaluere effekt og sikkerhet ved behandling med exon skipping hos utvalgte pasienter med Duchenne.
 • Smerter hos pasienter med cerebral parese.
 • Botulinum Toxin til barn med cerebral parese
 • Bedre liv med Bliss- nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling
 • CPCog kvalitetsforbedringsprosjekt. Kognitiv utredning av pasienter med cerebral parese.
 • Registeret for spinal dysrafisme og hydrocefalus
 • Effekt av en ny app-basert migrene behandling med feedback. Pilot- studie
 • Tøy for bedre gangfunksjon hos pasienter med cerebral parese
 • Kliniske og genetiske studier av arvelige nevrotransmittersykdommer hos barn
 • Interpret Perpetual Genomic Monitoring
 • Status epileptikus hos barn; årsak, behandling og utkomme
 • CFS/ME. Utforskning av klassifisering, symptombeskrivelse og grupperinger av pasienter
 • Øsofagusatresi, en oppfølgingsstudie
 • Barnemishandling i Norge; i hvilken grad reagerer helsepersonell i møte med barn som har vært utsatt for fysisk mishandling?

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Avdeling for medisinsk genetikk, OUS
 • Avdeling for nevrohabilitering, OUS
 • Avdeling for nevrologi, OUS
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS
 • Klinisk radiologi og nukleærmedisin, OUS
 • Seksjon for medisinsk immunologi, OUS
 • Kreftklinikken, OUS
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Internasjonale

 • Københavns Universitet, Danmark
 • Duke University, North Carolina
 • Erasmus MC University Medical Center Rotterdam
 • University Medical Center Groningen
 • Evelina London Children’s Hospital, England
 • Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Gøteborg

Utvalgte publikasjoner

 1. Strand EB, et al: “Pain is associated with reduced quality of life and functional status in patients with Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatigue syndrome”. Scand J Pain 2019, 28;19(1):61-71.
 2. Fosdahl MA, et al. «Stretching and Progressive Resistance Exercise in Children With Cerebral Palsy: A Randomized Controlled Trial». Pediatr Phys Ther 2019, 31(3), 264-271.
 3. Annexstad EJ, et al. “Molecular and clinical characteristics of a national cohort of paediatric Duchenne muscular dystrophy patients in Norway”. J Neuromuscul Dis; 2019;6:349-359.
 4. Sumathipala D, et al. «TBCK Encephaloneuropathy With Abnormal Lysosomal Storage: Use of a Structural Variant Bioinformatics Pipeline on Whole-Genome Sequencing Data Unravels a 20-Year-Old clinical Mystery». Pediatr Neurol 2019, Jul;96:74-75.

Finansieringskilder

 • NKSD (Norsk kompetansesenter for sjeldne diagnoser)
 • Stiftelsen DAM
 • Helse Sør-Øst RHF
 • NFR (Norges forskningsråd)
 • Barnestiftelsen, BAR, OUS
 • Fondsstiftelsen, OUS
Publisert 27. juni 2012 11:26 - Sist endret 1. juli 2020 15:14

Kontakt

Gruppeleder

Anette Ramm-Pettersen

Deltakere

 • Anette Ramm-Pettersen
 • Petter Strømme
 • Reidun Birgitta Jahnsen
 • Ellen Johanne Annexstad
 • Mary Joanne Vollmer-Sandholm
 • Anita Puhr
 • Magnhild Rasmussen
 • Ingrid Helland
 • Petra Aden
 • Sean Wallace
 • Helle Cecilie Pfeiffer
 • Mari Oppebøen
 • Erik Hankø
 • Merete Wik
 • Gro Anita Gauslå
 • Jacob Larsen
 • Gunvor Lilleholt Klevberg
 • Inger Sandvig
 • Tone Sætrang
 • Kristine Stadskleiv
 • Lærke Lindskov
 • Gunnthorunn Gunnarsdottir
 • Merethe Fosdal
 • Ingrid Skaaret
 • Sara Shah
 • Vibeke Gagnum
 • Kjersti Ramstad
 • Selma Mujezinovic Larsen
 • Marianne Huun
 • Anne-Britt Skarbø
 • Birgit Elisabeth Kristiansen
 • Sturla Owren Solheim
 • Ingrid Voktor Svinvik
 • Martin Heier
 • Simone Proske
Detaljert oversikt over deltakere