Ongoing studies

  • Utviklingstrender i mortalitet og korttidsmorbiditet hos ekstremt premature i Norge 1999 – 2010, en populasjonsbasert studie. Data fra Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister og Medisinsk Fødselsregister.
  • Intravenøs antibiotikaeksponering blant terminfødte barn i Norge innlagt i nyfødtavdelinger, en populasjonsbasert studie over 3 år. Data fra Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Innsendt for publikasjon.
  • Bruk av blodtrykkshevende medikamenter i norske nyfødtavdelinger, en populasjonsbasert studie over 3 år. Data fra Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. Innsendt for publikasjon.
  • Mulige effekter av hyperglykemi og insulinbruk på morbiditet og mortalitet hos premature barn med FV < 1000 g. Et 10 års materiale fra Rikshospitalet. Data fra Neonatalprogrammet samt pasientadministrative sykehussystemer. Innsendt for publikasjon.
  • Use of specialist health care services in the first 10 years of life, after birth with very low birth weight. Koblingsstudie med data fra flere offentlige registre.
  • Gjør vi det vi hevder at vi gjør? En gjennomgang av faktisk tilført ernæring til ekstremt premature barn født ved Rikshospitalet i perioden 2005 – 2013 vurdert opp mot egne retningslinjer og internasjonale anbefalinger. Studentoppgave ved UiO.
  • Hjernens modningsgrad hos premature barn som har fått optimalisert ernæring i nyfødtperioden bedømt ved MR funn ved termin samt 5 mnd korrigert alder (Innsendt).
  • PINGU-study; Preterm Infant Gut study, Norsk multisenterstudie av tarmfloraen til nyfødte barn innlagt i norske nyfødtavdelinger samt friske barn i barselavdelinger.
 
Page visits: 1944