International network

Internasjonalt nettverk

Miljøet har lagt stor vekt på en aktiv deltakelse i internasjonale nettverk både av multilateral og bilateral karakter. 

Blant annet er miljøet aktiv med i Ga2len International network of centres of excellence og GAIN (Genetics of Asthma international network) (www.ga2len.net) samt forskningssamarbeid med Universitetet i Krakow og med Karolinska Institutet i Stockholm og nå i det ny-startede MedALL (http://medall-fp7.eu/) Europeiske forskningsprosjektet i EUs 7 rammeverk.

Alle i ledertrioen har ulike lederoppgaver innen EU-finansierte prosjekter. Spesielt nevnes GA2LEN med fokus på astma og allergiutvikling der Oslo har spilt en sentral rolle i samling av mer enn 20 000 barn fra Europeiske fødselskohorter, tatt initiativ til og ledelse av en studie av mer enn 2000 OL-deltagere i Beijing og flere hundre deltagere i 2010 Vancouver og sittet i executivkomiteen de siste år. Likeledes har et Polsk-norsk samarbeid (EAA mechanism) omkring analyser av kondensat fra utpust resultert i oppdagelsen av en mulig ny mekanime involvert i astma. Dette vil muligens kunne få terapeutiske konsekvenser på sikt. Gjennom det nå avsluttede forskningssamarbeidsprosjektet SEARCH (finansiert av HØ/HSØ,) med Karolinska Institutet, Sverige vedrørende alvorlig astma hos barn, er ORAACLE involvert i ledelsen av et internasjonalt initiativ med utarbeidelse av retningslinjer og samarbeidsprosjekter for å øke kunnksap om alvorlig astma hos barn. Dette arbeidet har ledet til tre oversiktsartikler om tema innen definisjoner/omfang, vurdering og utredning samt behandling av alvorlig astma hos barn. Dette er arbeidet er viktig da kunnskap om årsaker til og optimal behandling av disse pasientene generelt er svært mangelfull.

Publisert 24. okt. 2012 14:01

 
Page visits: 1537