Research projects

 • MinJIA. Persontilpasset behandling av barneleddgikt.  En nasjonal randomisert multisenter studie av effekten ved ulike behandlingsstrategier og mulige risikofaktorer for behandlingssvikt. Denne studien undersøker effekten av intra-artikulære glukokortikoidinjeksjoner hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA) som starter biologisk behandling med TNF-hemmer. Studien er fullfinansiert av Forskningsrådet.
 • Betydningen av molekylære signaturer (basert på transcriptional, cellulær and genetisk risk) for sykdomsaktivitet og behandlingsrespons. En prospektiv 48 ukers studie av barn med JIA som starter behandling med TNF-hemmer i samarbeid mellom medisinsk genetikk og revmatologi, OUS.
 • Terapeutisk legemiddelmonitorering ved barnerevmatologisk sykdom. Inkludert en prospektiv 48 ukers studie av barn med JIA som starter med TNF- hemmer. Kartlegging av serum konsentrasjon av og antistoffdannelse mot biologiske medikamenter og sammenheng med sykdomsaktivitet og behandlingsrespons.
 • Fysisk funksjon, livskvalitet og helseøkonomiske konsekvenser ved biologisk behandling av JIA, en prospektiv åpen forlengelsesstudie av MinJIA. 
 • Evaluering av muskel-skjelett ultralyd (UL) ved barneleddgikt. En reliabilitetsstudie basert på utviklingen et standardisert UL skåringssystem og aldersinndelt atlas over artrittforandringer hos barn i ulike aldre.
 • Validering og implementering av MR helkropp og UL ved JIA. En studie som sammenligner funn av artritt ved MR, ultralyd og klinisk undersøkelse og inkluderer longitudinelle MR helkropps undersøkelser for å avdekke sensitivitet for endring etter behandling.
 • Prediksjonsmodellering ved JIA. Den prediktive verdi av kliniske karakteristika, biokjemiske inflammasjonsmarkører, synovitt målt ved nyere radiologiske metoder og molekylære signaturer for sykdomsutfall og behandlingsrespons. 
 • Optimalisert nedtrapping og avslutning av sykdomsmodifiserende medikamenter hos barn med JIA som er i vedvarende remisjon. En randomisert blindet multisenter studie av sykdomsoppbluss ved ulike nedtrappingsstrategier sammenliknet med stabil behandling. 
 • Langtidsforløpet ved revmatologisk sykdom som starter i barnealderen. Longitudinelle multimodale studier av langtidsutfall ved barneleddgikt og blandet bindevevssykdom (MCTD). Kohort og registerstudier.
 • Klassifisering av barnerevmatologisk sykdom. Evaluering av nåværende og nye klassifikasjonskriteriers betydning for identifisering av homogene pasientgrupper.
 • Forståelse av leddforandringer på cellulært nivå. Prosjektet undersøker om genetisk fingeravtrykk fra leddvæskens hvite blodceller kan skille mellom undergrupper av barneleddgikt og forutsi deres behandlingsrespons
 
Page visits: 357