Research group NervOUS II

Trond Diseth
Group leader

NervOUS II

Forskningsgruppen NervOUS II ledes av professor i barne- og ungdomspsykiatri Trond H. Diseth og driver tverrfaglig bio-psyko-sosial forskning. Overordnet forskningsfokus er fysiske, mentale, kognitive, psykososiale og familiære aspekter ved ulike alvorlige og/eller kroniske somatiske tilstander eller symptomatologi hos barn og unge under 18 år.

Om gruppen

En helhetlig, multifaktoriell tilnærming brukes i studiet av komplekse interaksjoner mellom ulike biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for å forstå predisponerende, utløsende og vedlikeholdende mekanismer ved all sykdom.

Forskningsgruppen søker å videreutvikle dette tverrfaglige forskningsfeltet i nært samarbeid med både kliniske og basalmedisinske forskningsmiljøer ved BAR, OUS, UiO, OsloMet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. NervOUS II kan tilby standardiserte metoder for vurdering av blant annet fysisk funksjon, smerte, mental helse, deltakelse og livskvalitet, i tillegg til registerforskning, tverrfaglige, biopsykososiale longitudinelle studiedesign og anerkjente kontrollgrupper.

Forskningsgruppens innsats har gjennom år vært essensiell for synliggjøring av mentale og psykososiale aspekter ved sykdom og behandling av barn og unge. Forskningen har bidratt til nyervervelse av kunnskap som har hatt betydning for utvikling og forbedring av medisinske behandlingsprotokoller. Det at man også ivaretar barnepasientenes mentale helse og familieaspektet, har vist å gi økt pasienttilfredshet, deltakelse og livskvalitet, bedre behandlingsforløp, økt etterlevelse og kortere sykdomsforløp; viktige gevinster for både den enkelte pasient, familien og for samfunnet. NervOUS II har månedlige forskningsgruppemøter.

Pågående studier

 • Physical injury and posttraumatic stress reactions. A study of the survivors of the 2011 shooting massacre on Utøya Island, Norway.
 • PediatricTBI: A prospective cohort study investigating incidence, outcome and unmet treatmendt needs 2 years post injury.

 • Tidlig identifisering av småbarn med autismespekterforstyrrelser - kontekstuelt basert identifisering i norske barnehager.
 • Skolevegring hos elever med autismespekterforstyrrelser i grunnskolen – en eksplorerende studie av forekomst og assosierte faktorer.
 • Psykisk helse, fatigue og livskvalitet etter ervervet hjerneskade hos barn og ungdom. Evaluering av kognitiv rehabilitering og innvirkning på hverdagsfunksjon.
 • Reliability and validity of Child Assessment Schedule (CAS) revised.
 • Surgery in early childhood and later behavioural development; a twin study.
 • Smerte, fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet ved juvenil ideopatisk artritt og pasienters preferanse og tilfredshet ved behandling.
 • Pain in children with cerebral palsy: Consequences for treatment and follow-up in habilitation.
 • Does botulinum toxin A make walking easier in children with cerebral palsy? A randomized placebo controlled multicenter trial.
 • Hoftesmerter og hofteluksasjon hos barn med cerebral parese.
 • Intrathecal baklofenbehandling til barn.
 •  
 • Disabled or uninformed – immigrant families with disabled children navigating the Norwegian health care system.
 • Cerebral palsy in Moldova – prevalence, subtypes, severity and potential causations and risk factors.
 • Hva er best for meg? Teknologistøttet tilpasning, utprøving og opplæring i bruk av sykkel som aktivitetshjelpemiddel for personer med funksjonsnedsettelse.
 • A developmental-ecological approach to habilitation trajectories in young children with cerebral palsy – a prospective longitudinal cohort study.
 • Effect of progressive strength training and stretching of the hamstrings muscle in ambulant children with cerebral palsy – a randomized controlled trial.
 • Courage and community – an ethnographic study of youth with disabilities and participation in adapted physical activity in a rehabilitation context.
 • How can I participate? Development of ActiveYou I and II to evaluate activity preferences and actual participation in physical activities for children with disabilities.
 • Use of botulinum toxin A treatment for spasticity in children with cerebral palsy in Norway. A register-based study.
 • Botulinumtoksin A og cerebral parese. En sammenligning av bruken av botulinum-toksin A som spastisitets-reduserende behandling ved de ulike habiliteringstjenestene i Norge.
 • Kulturell validering av Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Assisted Test, (PEDI-CAT), et instrument relatert til aktivitet og deltakelse.
 • Lost in transition – helse, funksjon, deltakelse, livskvalitet og behov for tjenester hos ungdom med cerebral parese.
 • CP-NORTH – Living with cerebral palsy in the Nordic countries.
 • «CPPain»; et internasjonalt fireårig forskningsprogram ledet av Sykehuset i Telemark med mål å redusere smertebyrden hos personer med CP.
 • Independence in everyday activities for preschool children with cerebral palsy.
 • Kommunikasjonsferdigheter og bruk av kommunikasjonshjelpemidler hos små barn med cerebral parese.
 • Developmental trajectories of hand-use among children with unilateral cerebral palsy – a population-based study from the Norwegian Cerebral Palsy follow-up Program.
 • Does intensive hand training enhance the development of hand-use in children with unilateral cerebral palsy?
 • Inter- og Intratester reliabilitet av Both Hands Assessments – en metodestudie.
 • Becoming an aided communicator – a multi-site and cross-cultural investigation.
 • Klinisk undersøkelse etter behandling for medulloblastom eller CNS - PNET i tidsrommet 1974 – 2013.
 • Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese.
 • Bedre liv med Bliss.
 • COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury - CORE pABI – a randomized controlled study.
 • Livsstituasjonen til personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.
 • Intersex; psykoseksuell utvikling hos barn og unge født med genitale anomalier og uklart kjønn.
 • Dissociation following traumatic medical treatment procedures in childhood.
 • Ti samarbeidsstudier hvor prosjektleder er ansatt ved en annen forskningsgruppe/ klinikk ved OUS, UiO, OsloMET, NKVTS, V. Viken, Sykehuset Innlandet, NTNU

Publisert 24. sep. 2012 13:06 - Sist endret 29. juli 2020 13:33

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere