COVID-19 generell biobank

OUS har etablerert en felles generell forskningsbiobank for COVID-19 innsamlinger. Spesifikke prosjekter beholder råderett over egne prøver, og det gis støtte til forbruksmaterialer og sporingsløsning (eBiobank). Et bredt samtykkeskriv for den generelle forskningsbiobanken dekker alle prosjektsamtykker som ikke involverer intervensjon.

Alle forskningsbiobanker som etableres i forbindelse med COVID-19 forskningsprosjekter skal som hovedprinsipp inngå i en generell COVID-19 forskningsbiobank. Denne er kalt COVID-19. Selv om prøvene inngår i den generelle forskningsbiobanken, vil alle spesifikke prosjekter ha eksklusiv tilgang til prøver som tas til godkjente REK-prosjekter så lenge prosjektet varer. De spesifikke prosjektinnsamlingene skal da bruke et ferdig utarbeidet bredt samtykke og felles eBiobankløsning. Generell COVID-19 forskningsbiobank består således både av prosjektuavhengig innsamlet materiale, overskuddsmateriale fra kliniske prøver innsamlet under innleggelse og prosjektspesifikke biobankinnsamlinger. Formålet er en felles samling på OUS av COVID-19 relevant humant materiale som kan benyttes for pågående og fremtidige forskningsprosjekter innen temaet.

In English: COVID-19 General Biobank

OUS has established a prospective research biobank for COVID-19 samples. Specific research projects retain control over their own samples, and support is provided for consumables and electronic sample tracking (eBiobank). A broad consent form for the general research biobank covers all project consents that do not involve clinical intervention.

All research biobanks established in connection with COVID-19 research projects should, as a main principle, be included in the general COVID-19 research biobank. Although the samples are part of the general research biobank, all specific projects will have exclusive access to samples collected for Regional Ethics Committee (REC) approved projects for the duration of the project. The specific project collections should use the common broad consent form and the shared eBiobank account. The general COVID-19 research biobank thus consists of both project-independent collected material, surplus material from clinical samples collected during hospitalization, and project-specific biobank collections. The purpose is to create a common collection at OUS of COVID-19 relevant human material that can be used for current and future research projects on the topic.