Prosjekter

Traumepopulasjon

Vi har i en årrekke drevet registerbaserte studier på traumepopulasjonen behandlet i vårt sykehus for å evaluere effekten av endringer i behandlingen for de alvorligst skadde pasientene. Dette har resultert i flere fullførte og pågående doktorgradsprosjekter innen behandling av pasienter med bukskader med spesielt fokus på effekt av systemutvikling, opplæring, initial tilnærming og spesifikke tiltak for enkeltskader som bekken, pancreas-, lever- og miltskader.

For tiden har seniorforskerne i forskningsgruppen formelt veilederansvar i seks doktorgradsprosjekter i tillegg til bidrag inn i flere andre doktor- og mastergradsprosjekter. Forskergruppen har også tidligere og nåværende veiledningsoppgaver i forbindelse med prosjektoppgaver for medisinske studenter.

Blødning

Blødning er en viktig årsak til død hos traumepasienter. Pågående doktorgradsprosjekt der behandlingen av alvorlige skader som medfører stor fare for livstruende blødning som lever- og bekkenskader studeres, samt hvordan effekten av endret resuscitering (særlig da transfusjonsstrategi) påvirker behandlingsresultatene i gruppen av alvorlig skadde pasienter.

Traumatisk koagulopati

Pasienter som utsettes for stor energi i forbindelse med skade får ofte nedsatt funksjon av blodets koagulasjonsevne som ikke bare skyldes at blødningen medfører tap av koagulasjonsfaktorer. Denne forstyrrelsen, som oftest kalles traumatisk koagulopati, medfører betydelig økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død.

Mekanismene for utvikling og optimal behandling av traumatisk koagulopati er bare delvis avklart. Det foregår stor forskningsaktivitet internasjonalt på dette området og vår forskergruppe har bidratt vesentlig i gjennomførte og pågående forskningsprosjekter innen dette feltet med fullførte doktorgradsprosjekter, senest i 2021 (Baksaas-Aasen) innenfor dette feltet.

Andre traumerelaterte prosjekter

  • Oslo universitetssykehus var ansvarlig for initial og definitiv behandling for den overveiende majoriteten av de alvorlig skadde etter terroranslagene den 22. juli 2011.
  • Sykehusets respons, evaluering av spesielle skademønstre og behandlingsresultater inngår i pågående doktorgradsprosjekt.
  • Forskergruppen er også involvert i ferdigstilte og pågående doktorgradsprosjekter doktorgradsprosjekter om barn og ungdom som skades i bilulykker. Funnene brukes aktivt i skadeforebyggende arbeid.
  • Studier av behandling av de aldersmessige ytterkategoriene av traumepasientene, henholdsvis barn og eldre er sist oppstartede doktorgradsprosjekt der første delarbeider er publisert. Det er viktig for oss å skaffe detaljert kunnskap om hvordan kvaliteten på behandlingen av disse pasientkategoriene er da disse pasientgruppene er spesielt utfordrende.
  • Forstelse av smerte og smertebehandling av traumepasienter er et område der vi har økt fokus for å kunne bedre tilbudet til alvorlig skadde pasienter. 

 

 
Page visits: 243