Vanlige spørsmål og svar om økonomisk evaluering og nytte-kostnadsanalyser

Hva er en økonomisk evaluring?

Økonomisk evaluering handler om å sammenligne ulike intervensjoner (behandlinger/ tiltak), og kan være et nyttig verktøy for å synliggjøre kostnader og helseeffekter knyttet til ulike behandlinger og tiltak.

Hvilke kostnadsanalyser kan man gjøre?

1. Cost-effectiveness analysis 

2. Cost-utility analysis

3. Cost-benefit analysis

4. Cost-minimization analysis

5. Cost-of-illness analysis

De mest vanlige analysene er cost-effectiveness og cost-utility (også kalt kostnad-effekt analyser på norsk).

Hva er en nytte-kostnadsanalyse?

Det er flere ulike typer analyser av nytte og kostnader, avhengig av hvordan man måler utfallet. Dersom effekten av et tiltak måles i naturlige enheter, som  "reduksjon i kolesterolnivået per krone brukt" eller "endring i antall reinnleggelser for et gitt beløp", kalles det ofte en "kost-effekt" analyse. Det fungerer bra så lenge man bare er interessert i en effekt, men så fort en tiltak har mange ulike effekter, kan det være nyttig å ha et felles mål.

1.      Måle bare kostnad ("Cost of Illness studier")

2.      Målet effekt i naturlige enheter per krone brukt (cost-effectiveness)

3.      Måle effekt for eksempel i QALY per krone brukt (cost-utility)

4.      Måle effekt i kroner og øre (cost-benefit)

Hvordan måle nytten?

Noen sykdommer er verre enn andre, og desto bedre ville det være om man kan få behandling å bli frisk. Hvor ille er det å ha problemer med hoften i forhold til å ha problemer med synet? hvor mye bedre helse får man med ulike tiltak? For å måle dette har man ulike metoder. Her er noen:

1.      Visual Analogue Scale (Kryss av hvor god din helse er på en skala fra 0 til 1) - også kallt VAS-scale

2.      Standard Gamble

3.      Time tradeoff (TTO)

4.      Person tradeoff

5.      Ulike instrumenter (EQ5-D osv)

Hva er direkte og indirekte kostnader?

Direkte kostnader: kostnader som er knyttet til selve behandlingen, som f.eks innleggelser, operasjoner, transport, medisiner, personellkostnader etc.

Indirekte kostnader: kostnader som kan komme som følge av behandlingen, som f.eks tapt arbeidstid for pasienten (produksjonstap for samfunnet), tapt arbeidstid for reisefølge etc.

Hvor mye koster et legebesøk

Det korte svaret: Et legebesøk koster minst 300 kroner.

Et noe lenger svar: hvis man i en skal gjøre en nytte kostnadsanalyse og trenger en sum for hva legebesøk og andre tjenester koster, kan det være nyttig å slå opp i normaltariffen:http://normaltariffen.legeforeningen.no/pdf/Fastlegetariff_2015.pdf

Der får man takstene for ulike legetjenester (et vanlig legebesøk er under koden 2ad), og mange andre ting (blodprøver, INR tester mm). Det er ikke helt det samme som kostnadene til disse tjenestene, men det er et sted man kan starte når man ikke har mer detaljert informasjon.

Hvor mye koster et innleggelse ved sykehus?

Det avhenger av hvilken behandling man får og hvilken dag man snakker om. Et utgangspunkt for å se på kostnader knyttet til behandling for ulike tilstander, er å bruke DRG-satsene sykehusene får for å behandle personer med ulike sykdommer.

De finner man her: https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemet

For å finne gjennomsnittskostnaden knyttet til behandling av et hoftebrudd, kan man først finne DRG vekten knyttet til behandlingen, og så gange dette med verdien av ett DRG poeng. Disse verdiene varierer fra år til år. I 2016 er enhetsprisen på 42 081 kroner og DRG vekten for "brudd på hofte og bekken" er 0,739. Ved å multiplisere disse enhetspris og DRG vekt, blir gjennomsnittskostnaden for behandlingen ca 31 098 kr.

Alternativt kan man høre med sykehuset om de har KPP (kostnad per pasient) satser for den aktuelle pasientgruppen man evt ser på.

Hva er døgnprisen for en utskrivningsklar pasient?

2016: 4505 kr

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienter

Hva koster en sykehjemsplass?

Prisen på en sykehjemsplass avhenger av hvor pasienten bor.

Her er et eksempel fra Oslo kommune:

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/pris-for-sykehjemsplass/

Hva koster ulike legemidler?

Hva ulike legemidler koster på sykehuset kan du finne på legemiddelverket sine sider:

http://www.legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/Sykehuslegemidler/Sider/default.aspx

Hva koster det med transport?

Egen bil: her kan man bruke statens satser for km godtgjørelse (http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/)

Ambulanse: vanskelig å få tak i pga av konkurranseutsetting. Pasientreiser kan kontaktes.

Helseekspressen: vanskelig å få tak i pga av konkurranseutsetting. Pasientreiser kan kontaktes.

Buss/bane/trikk: Ruter (Oslo)

Tog (NSB)